Vedtægter

Vedtægter for Danish Racing Club

§1. Foreningens navn.
Foreningens navn er Danish Racing Club.

§2. Foreningens formål.
Foreningens formål er:
1. at udbrede asfaltbane sporten i Danmark og kendskabet til denne.
2. at virke for at styrke sammenholdet blandt klubbens medlemmer med udgangspunkt i asfaltbanesporten.
3. at afvikle trænings og løbsarrangementer for klubbens medlemmer.
4. at fremme færdselssikkerheden.
5. at virke som bindeled, mellem DASU og klubbens medlemmer.

§3. Medlemsskab af organisation
Foreningen er medlem af Dansk Automobil Sports Union (DASU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), og er underkastet disses love og bestemmelser.

§4. Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, som vil respektere foreningens love.

§5. Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på et bestyrelsesmøde i december måned. Kontingentet opkræves helårligt forud for både aktive og passive medlemmer.

§6. Udmeldelse/eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.
Et ekskluderet medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jfr. 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes i oktober kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel gennem udsendelse af e-mail samt ved indlæg på internet. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Ved et medlems forfald kan medlemmet overdrage sin stemmeret ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan kun repræsentere en fuldmagt.

§8. Dagsorden
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af repræsentant til bestyrelsen i Kørerforeningen Gr. N
  6. Eventuelt.

§9. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §6 om eksklusion, §15 om vedtægtsændringer og §16 om foreningens opløsning. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. Alle valg og afstemninger om eksklusion foretages skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal sammen med dagsordenen indkaldes senest 8 dage før afholdelsen på samme måde, som den ordinære generalforsamling.

§11. Bestyrelse
Bestyrelsen i Kørerforeningen Gr. N er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægterne. DARC medlem i bestyrelsen vælges for en 2-årrig periode af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer.

§12. Konstituering – tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig selv Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formanden som kassereren.

§13. Regnskab
Regnskabsåret følger sæsonen med afslutning umiddelbart efter sidste løbsweekend. Det reviderede regnskab fremsendes til medlemmerne eller lægges ud på medlemssiden seneste 8 dage efter årsmødet

§14. Revision

DARC bruger Kørerforeningen Gr. N’s revisorer, Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15. Ændring af vedtægter.
Nærværende vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt der fremsættes forslag herom i hht. §7 og §10. Til ændring af vedtægterne kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§16. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal skænkes til et almennyttigt formål i DASU regi bestemt af generalforsamlingen. Her er simpelt stemmeflerhed tilstrækkeligt.

§17. Ved sammenlægning med anden klub, følger DARCs midler med over i den anden klub.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Hotel Ringe i Ringe på Fyn d. 10. november 2001.
Ændret på generalforsamlingen d. 19. oktober 2002 i Dagnæs Sognegård, Horsens. Ændret på generalforsamlingen på Jyllands-Ringen den 1. oktober 2005.

Ændret på generalforsamlingen på Jyllandsringen den 8 oktober 2010.

Ændret på generalforsamlingen i Middelfart den 14 november 2015.