Vedtægter Kørerforeningen Gr. N

Vedtægter for Kørerforeningen Gruppe N National GNN

§ 1

Foreningens navn er Kørerforeningen Gruppen N National GNN  

§ 2

Foreningens formål er at varetage Dansk Gruppe N National køreres interesser.  

Medlemmer:

§ 3

Som Medlem kan optages enhver person som har interesse i Gruppe N National klassen. Kun aktive kørere samt bestyrelsesmedlemmer har stemmeret til årsmøde og reglementsmøde*.

 

§ 4

Kontingentet betales helårlig og skal være indbetalt inden første løbsdeltagelse. Kontingentets størrelse fastsættes på reglementsmøde.
Betales kontingentet senest i Oktober kvartal, for den kommende sæson, er kontingentet kr. 1600,-
Ved betaling indenfor denne frist, deltager køreren i en lodtrækning, udfærdiget af bestyrelsen.
Ved indbetaling efter denne frist, er kontingentet kr.2500,-
Gæstekørere betaler kr.1.000,- pr. løb til dækning af teknisk kontrol m.m.
(Gælder fra sæson 2022)
 

Bestyrelse:

§ 5

Bestyrelsen består af minimum 4 personer. Formand for kørerforeningen, Klasserepræsentanten og to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer mv.
Valg til bestyrelsesposterne, klasserepræsentant og til formandsposten sker på årsmødet og gælder for 2 år.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller når to medlemmer eller formanden begærer det. Mødet er beslutningsdygtigt, formanden, klasserepræsentanten og minimum ét bestyrelsesmedlem er tilstede, Ved stemmelighed tæller klasserepræsentants stemme dobbelt.
Bestyrelsesmedlemmer er automatisk med i kørerforeningen og er kontingentfri.
Formanden og klasserepræsentanten aflønnes med hver 3.000,- til dækning af udgifter, udbetalingen kan tidligst ske efter sæsonens sidste løb.

§ 6

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Regnskab:   

§ 7

Regnskabsåret følger sæsonen med afslutning umiddelbart efter sidste løbsweekend. Det reviderede regnskab fremsendes til medlemmerne eller lægges ud på medlemssiden seneste 8 dage efter årsmødet.  

Eksklusion:

§ 8

Bestyrelsen kan indstille et medlem, som efter deres mening modarbejder eller på anden måde skader klubbens formål, til eksklusion. Eksklusion skal vedtages på årsmødet eller på et ekstraordinært møde, hvor mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er tilstede. Hvis et medlem er i restance, kan man uden yderligere varsel ekskluderes.  

Årsmøde:

§ 9

Årsmøder og reglementsmøde er øverste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødtes antal . Der kan stemmes med fuldmagt, max 1 fuldmagt pr. deltager til årsmøde og reglemensmøde.  

§ 10

Årsmøde afholdes hvert år i 4 kvartal. Alternativt i forbindelse med sidste løbsarrangement for klassen. Vælges dette, informeres kørerne om dette senest i august måned. Reglementsmøde holdes hvert år i 2 kvartal i forbindelse med et løbsarrangement. Indkaldelse udsendes senest 30 dage før.

Der skal til årsmøde være følgende minimumdagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskabet
 4. Indsendte forslag
 5. Valg af formand for 2 år (vælges lige år)
 6. Valg af klasserepræsentant for 2 år (vælges ulige år)
 7. Valg af ét bestyrelsesmedlem for 2 år
 8. Valg af en suppleant for 1 år
 9. Valg af revisor og en revisorsuppleant (to revisorer valgt for 2 år – 1 på valg hvert år, suppleant for et år)
 10. Evt.

Der skal til Reglementsmødet være følgende minimumdagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
 2. Fastsættelse af kontingent
 3. Propositioner/dækbegrænsning for næste løbssæson
 4. Indsendte forslag
 5. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og reglementsmødet, herunder også forslag om vedtægtsændringer, reglementsændringer mv., skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Forslagene skal fremsendes til medlemmerne eller lægges ud på medlemssiden senest 8 dage før mødet. Forslagsstiller eller stedfortræder med fuldmagt for denne skal være til stede ved årsmødet. Er dette ikke tilfældet,Annulleres forslaget automatisk.

§ 11

Alle valg og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Det samme gælder foreningens opløsning.  

§ 12

Beslutning om tekniske ændringer/reglementsændringer skal være vedtaget senest på årsmødet i året før ændringerne træder i kraft og er gældende for mindst et år. Dækvalg er ligeledes gældende for mindst et år. Væsentlige beslutninger kan i øvrigt kun træffes efter forudgående skriftlig indkaldelse til møde med angivelse af dagsorden.  

Ansvars/arbejdsområder:

§ 13

Bestyrelsen/det fælles årsmøde har ansvaret for foreningens økonomi, hjemmeside, aftaler med løbsarrangører i ind- og udland, forhandling og beslutning om dæk, kontakt til DASU, DIF og andre samarbejdspartnere, klassens reglement/forslag til ændringer, sportslig optræden/eksklusionssager, specielle klassearrangementer mv.. Det påhviler bestyrelsen at udsende informationer til medlemmerne med passende mellemrum. Al relevant information skal desuden sendes til banesportsudvalget.  

§ 14

Klasserepræsentanten og/eller formanden tegner klassen/foreningen, og kun en af bestyrelsen udpeget person kan forhandle på klassens/foreningens vegne. Klasserepræsentanten/formanden eller den af ham udpegede person forpligter sig til at forhandle det bedste resultat for klassen/foreningen uanset hans personlige interesser.  

§ 15

Løbskalender udsendes senest 1. marts. Løb, der ønskes tilføjet/ændret efter første afdeling kræver underskrift fra alle aktive kørere.

§ 16

Opløsning/opdeling af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor punktet fremgår tydeligt af indkaldelsen. Ved opløsning af foreningen overføres midlerne til Kørerforeningen Gr. N Super Cup, såfremt de har en lignende klausul i deres vedtægter der tilgodeser Kørerforeningen Gr. N. Ellers overføres midlerne til DASU’s breddearbejde.  

§ 17

Der skal afholdes det nødvendige antal møder for at leve op til ovenstående.

* Aktive kørere er medlemmer der betalt fuldt medlemskab og deltaget i mindst et løb i indeværende sæson.